Privacyverklaring

Bij de MBOG vinden wij uw privacy heel belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In onze privacy statement leest u hier meer over. Let op! Het is niet toegestaan om zonder toestemming onze ledengegevens op enigerlei wijze te gebruiken voor commerciele doeleinden.

Privacy Policy

De Maatschappij ter bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (hierna: MBOG) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De MBOG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Alleen persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als MBOG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door de MBOG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de MBOG de volgende persoonsgegevens van leveranciers vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • (Zakelijk) Adres;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningummer.

De persoonsgegevens worden door de MBOG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van MBOG-leden worden door de MBOG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie via de nieuwsbrief;
 • Communicatie van bestuur / commissies / secretariaat naar de leden;
 • Vermelding op de website van de MBOG onder behandelaars;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst waaronder gegevens aanleveren aan verzekeraars en de Koepel KAB.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aanvraagformulier waarmee iemand te kennen geeft lid te willen zijn van de MBOG. 

De gevraagde gegevens zoals vermeld op het aanvraagformulier alsmede de datum van de VOG, de AGB-codes en de gegevens over de gevolgde opleidingen zullen door de MBOG worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna voor maximaal 6 maanden. Daarna zullen de gegevens alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard worden.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Het bestuur en de commissies worden gevormd door vrijwilligers. Elke vrijwilliger heeft een Vrijwilligersverklaring inclusief een geheimhoudingsverklaring getekend. De getekende verklaringen zijn in te zien op het secretariaat van de MBOG.

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door de MBOG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de MBOG de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

De persoonsgegevens worden door de MBOG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men vrijwilliger is en daarna nog maximaal 6 maanden. Alleen in de financiële administratie worden deze gegevens voor maximaal 7 jaar bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens van ZZP-ers

De MBOG huurt voor diverse werkzaamheden ZZP-ers in. Persoonsgegevens van ZZP-ers worden door de MBOG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst die door deze ZZP-ers is getekend. Deze overeenkomst is tevens de grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de MBOG de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

De persoonsgegevens worden door de MBOG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna nog maximaal 6 maanden. Alleen daarna worden de gegevens in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het toesturen van tijdschriften;
 • Het verzekeren van de leden voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand;
 • Het verstrekken van gegevens aan verzekeraars op hun verzoek;
 • Het aanmelden bij VGZ via Koepel KAB.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De MBOG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de MBOG van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

MBOG
Postbus 510
3500 AM Utrecht

secretariaat@mbog.nl
06-53913020