Werkgroepen en Commissies

Stichting KAB

De Stichting KAB is in eerste instantie opgericht in 1996 door de besturen van een aantal beroepsverenigingen naar aanleiding van de wettelijke verplichting voor beroepsverenigingen om een onafhankelijke klachtencommissie te hebben. De andere deelnemende verenigingen zijn de NVA, ZHONG en NWP.
Het bestuur bestaat uit leden van de deelnemende beroepsverenigingen.

De KAB is sinds 1 januari 2017 een federatie en bestaat uit:

 • Federatie KAB 
 • Geschillencommissie KAB 

KAB- Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen

Opdracht:
De Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen  (www.kab-klachten.nl)  draagt zorg voor de klachtenbehandeling conform de landelijke klachtregeling voor beroepsbeoefenaren Alternatieve / Complementaire behandelwijzen. Deze klachtbehandeling kan betrekking hebben op alle leden van de bij de stichting aangesloten beroepsorganisaties. Vanaf 01-01-2017 is de klachtenprocedure veranderd. De client dient eerst de klacht bij de zorgverlener aan te kaarten. Komen zij er samen niet uit, dan kan de hulp van de klachtenfunctionaris ingeroepen worden. En als er dan nog geen overeenstemming bereikt wordt, gaat de klacht naar de Geschillencommissie. Elk MBOG lid is lid van de KAB Geschillencommissie.

Klachtenfunctionarissen van de MBOG zijn:
mw. M.J. Middelkoop-Huiskens 
mw. J.W. Noordmans-Riemens

Afgevaardigde leden in de Geschillencommissie namens de MBOG zijn:
mw. A.L. Bakker
mw. J.M. Gerrits
mw. S. Slob-Verkaik 

Federatie KAB

Opdracht:
Sinds enige jaren is de KAB als koepelorganisatie actief in het behartigen van de belangen van (de leden van) de beroepsverenigingen richting zorgverzekeraars. Sedert 2010 heeft de UVIT de KAB als koepel erkend.


Onderwijscommissie

Taak:
De onderwijscommissie (OC) is een onderdeel van de Maatschappij ter Bevordering der Orthomoleculaire Geneeskunde en heeft als taken:

 • Beoordelen en accrediteren op inhoud, kwaliteit en samenstelling van opleidingen orthomoleculaire geneeskunde en medische basisvakken op HBO-niveau;
 • Examens steekproefsgewijs controleren;
 • Examencriteria bewaken en zo nodig herzien;
 • Bij- en nascholingsactiviteiten van leden beoordelen op inhoud, kwaliteit en samenstelling;
 • Bij- en nascholingactiviteiten van leden en kandidaat-leden controleren;
 • Bewaken van de criteria hiervan en zo nodig herzien.

Leden en Taakverdeling

Dr. P.J. Pijper (Piet): Voorzitter
Dr. C. Arts (Cor)
C.C. Kompier (Chantelle): controle bij- en nascholing, accreditaties.
A.Lucas (Annemiek): Notulen, secretariële ondersteuning.
C. (Clemens) van de Pavert: controle bij- en nascholing, accreditaties.


Werkgroep PR

Opdracht:

 • Uitzoeken van de mogelijkheden om de bekendheid en kennis van de MBOG verder te verbreiden;
 • Zonodig in overleg met bestuur reactie naar de pers;
 • Het congres in de aandacht brengen van de media en andere geïnteresseerden.

Leden:

Nazan van Gelderen (voorzitter)
 

Tuchtcommissie

Taak:

 • Behandelt klachten naar aanleiding uitspraak van KAB, op verzoek van Bestuur of Overheid.

Leden:

Mr. C. (Clara) Sander - secretaris
Drs. H.E. (Henk) van Kerkwijk, arts


M.I.P. Meldpunt Incidenten Patiënten

 


Werkgroep Bevorderen orthomoleculaire kennis

Taak:

 • Inventariseren en organiseren van het inhoudelijk gedeelte van congres in oktober;
 • Patiënten informatie voor de website. Ontwikkeling behandelrichtlijnen.

Leden:

Mw. J. (Jacqueline) Gerrits
Mw. M. (Monique) Croes-van Poorten
Mw. E. (Ellen) van Beek


Twitter

MBOG