AANNAME BELEID 2019 - 2024

MBOG aanname beleid 2019 - 2024 Onderverdeeld naar medische Ć©n orthomoleculaire kennis

MBOG-Leden dienen altijd in het bezit te zijn van gedegen medische kennis op Wo of Hbo-niveau, aangevuld met orthomoleculaire Hbo opleidingen. Om aan te tonen dat u beschikt over voor de MBOG passend hoogwaardig werk en denkniveau oftewel een NLQF-level 6, 7 of 8 kunt u de volgende diploma’s of erkenningen overleggen:

MEDISCHE KENNIS

Een geldige actieve BIG-registratie door middel van een Hbo of WO-opleiding in de gezondheidszorg, die heeft geleid tot een zgn. artikel 3 beroep:

Artikel 3-beroepen:

  • Apotheker
  • Arts
  • Fysiotherapeut
  • Gezondheidszorgpsycholoog
  • Physician assistant
  • Psychotherapeut
  • Tandarts
  • Verloskundige
  • Verpleegkundige.

OF

Een Hbo - bachelor diploma van een door de overheid erkende Hbo-Bachelor opleiding in de (para)medische zorg (van 240 ECT's)  en deze kennis is onderhouden sinds het behalen van het diploma door minstens 1 medische studiedag per jaar te volgen/ hebben gevolgd, aan te tonen door actieve vermelding in betreffende kwaliteits (paramedici/ big) registers. Het betreft de volgende door de NVAO geaccrediteerde opleidingen, die heeft geleid tot een BIG als onder artikel 34 :

• Manuele Therapie (Manueel therapeut)

• Oefentherapie Cesar (Cesar therapeut) 

• Oefentherapie Mensendieck (Oefentherapeut Mensendieck)

• Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie ( Psychomotorisch therapeut) 

• Fysiotherapie (Fysiotherapeut) 

• Verpleegkunde (Regieverpleegkundige, Bachelor of Nursing, gedurende perikelen BIG2 verzoeken wij verpleegkundigen een ballotageverzoek te doen.)

• Ergotherapie (Ergotherapeut)

• Logopedie (Logopedist) 

• Palliatieve-Zorg (Verpleegkundige palliatieve zorg)

• Verloskunde ( Verloskundige)

• Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige)

• Huidtherapie (Huidtherapeut)

• Voeding en Diëtetiek (Diëtist)

* en momenteel in experimentiele BIG artikel 36a fase, tevens vooralsnog mogelijk: Klinisch Technoloog en Bachelor Medisch Hulpverlener.

OF

Afgeronde universitaire dan wel Hbo/bachelor-opleiding én een Medische Basiskennis diploma; CPION of SNRO geaccrediteerd, volgens ( herijkte 2019) Plato normen van tenminste 40 ECT's, en deze kennis is onderhouden sinds behalen diploma door middel van minstens 1 medische studiedag per jaar (en u startte vòòr 1 juni 2018 uw orthomoleculaire post Hbo) mogelijk tot 31-12-2019.

OF

U start vanaf september 2019 met een SNRO erkende Hbo in Orthomoleculaire Geneeskunde, zie hieronder, waarbij naast deze afgeronde universitaire of Hbo-opleiding én de 40 ECT's voor medische kennis u voor 200 ECT's een erkend volledig gelijkgesteld aan Hbo diploma behaald. Deze opleidingen samen maken een officieel  diploma van 240 ECT's. Instsituut EVENWIJS is de eerste met deze Hbo accreditatie door SNRO.


ORTHOMOLECULAIRE KENNIS tot 31-12-2019

Met diploma's van de onderstaande post Hbo-opleidingen Orthomoleculaire Geneeskunde die vòòr 1 juni 2018 gestart zijn, kunnen afgestudeerden zich uiterlijk tot 31-12-2019 als potentieel licentie lid bij de MBOG aanmelden ( aanvang volgens de overgangsperiode is dan eventueel maximaal per februari 2020). Deze kennis dient onderhouden te zijn sinds behalen diploma door middel van het volgen van minstens 1 orthomoleculaire studiedag per jaar.

• Ortho Linea Orthomoleculair Therapeut www.ortholinea.nl

• Atrium-SOE-opleiding Orthomoleculair therapeut www.educatie-atrium-innovations.nl

• Natura Foundation opleiding Orthomoleculair Therapeut http://www.naturafoundation.nl/?objectID=13762

• Natura Foundation opleiding therapeut in Klinische Psycho Neuro Immunologie http://www.naturafoundation.nl/?objectID=18803

• Evenwijs Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut https://www.evenwijs.nl/HBO_beroepsopleiding.html

• BIOK.center opleidingen Orthomoleculaire Voedingscoach Practitioner of Ortho-Biochemisch Nutritionist https://www.biok.center/opleidingen?f%5B0%5D=certificaat%3A83

• Faché Instituut (eFIOW) / BIOK.center Ortho-Biochemisch Nutritionist opleiding https://www.biok.center/node/5

• SOHF (Stichting Ortho Health Foundation) - Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut www.sohf.nl/opleidingen/orthomoleculair-epigenetisch-therapeut

• Cell Care Academy - PNEI https://cellcarehealthgroup.nl/academy/pnei-basis


Overgangsfase orthomoleculaire kennis 2019 voor BIG geregistreerde artikel 3 :

Met diploma's van de onderstaande post Hbo opleidingen Orthomoleculaire Geneeskunde, kunnen afgestudeerden en studenten met een actieve BIG registratie zich nog tot 31-12-2019 als lid bij de MBOG aanmelden.

• Ortho Linea Orthomoleculair Therapeut www.ortholinea.nl

• Atrium-SOE opleiding Orthomoleculair therapeut www.educatie-atrium-innovations.nl

• Natura Foundation opleiding Orthomoleculair Therapeut http://www.naturafoundation.nl/?objectID=13762

• Natura Foundation opleiding therapeut in Klinische Psycho Neuro Immunologie http://www.naturafoundation.nl/?objectID=18803

• Evenwijs Epigenetisch Therapeut https://www.evenwijs.nl/HBO_beroepsopleiding.html

• BIOK.center opleidingen Orthomoleculaire Voedingscoach Practitioner of Ortho-Biochemisch Nutritionist https://www.biok.center/opleidingen?f%5B0%5D=certificaat%3A83


ORTHOMOLECULAIRE KENNIS per 01-01-2020 tot en met 01-09-2024

MBOG lid worden kan per 01-01-2020 met een gelijkwaardig aan Hbo opleiding in Orthomoleculaire Geneeskunde van 240 ECT’s.

De eerste en vooralsnog enige orthomoleculaire erkende Hbo opleiding is een feit ; de MBOG feliciteert Evenwijs met deze erkenning en SNRO-accreditatie van hun opleiding!

Evenwijs Orthomoleculair Natuurgeneeskundig therapeut www.evenwijs.nl/HBO_beroepsopleiding.html SNRO ACCREDITATIE per 1-08-2019!

Sinds 1 september 2018 accepteert de MBOG alleen  gelijkwaardige opleidingen gelijkwaardig aan een 4 jarige Hbo/bachelor van in totaal 240 ECT's van instituten die door de SNRO zijn geaccrediteerd (accreditatie vindt plaats aan de hand van de door de MBOG gestelde beroepseisen).

Helaas is de gestelde overgangsperiode nog niet door alle opleiders gehaald. De MBOG zal de overgangsfase onder strikte voorwaarden verlengen naar 01-09-2024, dit betekent dat u gemiddeld uiterlijk 2021 kan starten voor een mogelijk MBOGlidmaatschap. Hier worden momenteel afspraken met opleiders en accreditatie instellingen over gemaakt. De MBOG behoudt zich het recht voor deze accreditatie te wijzigen of uit te besteden aan derden. U blijft echter altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de juiste studiekeuzes en deze geven nooit garantie op een lidmaatschap.

SNRO accreditatie nog in behandeling of nog in aanvraag.

De volgende opleidingen krijgen verlenging tot 01-09-2024 in verband met hun lopende SNRO accreditatie aanvraag. Dit betekent dat wij afgestudeerden voorlopig uit coulance als licentielid in behandelings aanvraag nemen zolang de SNRO accreditatie nog niet verleend is. Deze coulanceverlenging geldt alleen voor onderstaande  opleidingen, dit betekent niet dat u automatisch lid wordt.

* Ortho Linea Beroepsopleiding Orthomoleculaire Therapie www.ortholinea.nl/page52/page52.html (plus de medische voorwaarden)

* OPFG Orthomoleculair therapeut www.opfg.nl/opleiding-orthomoleculair-therapeut/  (plus de medische voorwaarden)

* Natura Foundation 3 jaar opleiding therapeut in Klinische Psycho Neuro Immunologie afgesloten met diploma http://www.naturafoundation.nl/?objectID=18803 (plus de medische voorwaarden)

* cPNI Europe 3 jaar opleiding therapeut in Klinische Psycho Neuro Immunologie afgesloten met diploma (plus de medische voorwaarden) cpnieurope.nl/ ( onder audit tm 2021 i.v.m. nieuwe aanbieder)

* BIOK.center: Beide opleidingen Orthomoleculaire Voedingscoach Practitioner & Ortho-Biochemisch Nutritionist, afgesloten met diploma https://www.biok.center/opleidingen?f%5B0%5D=certificaat%3A83 , (plus de medische voorwaarden)


Lid worden door middel van ballotageprocedure:

• Indien u een opleiding volgde aan de HLO of WUR ( moleculaire levenswetenschappen, voeding en gezondheid) of bijv. universiteit biochemie, epidemiologie e.d. aangevuld met medische basiskennis en orthomoleculaire kennis nodigen wij u van harte uit om een ballotage verzoek te doen.

• Indien u kunt aantonen dat u beschikt over óf een geldige BIG registratie, of BIG specialisme, of wet BIG beroep, of een herijkte MBK van meer dan 40 ECT’s plus een medisch gerichte wetenschappelijke studie, in binnen of buitenland, of aantoonbaar bepaalde kennis heeft vergaard, dan wel onderzoek heeft verricht en of gepubliceerd, dan wel anderszins informatie kan overhandigen in relatie tot orthomoleculaire geneeskunde;

• Indien u een opleiding heeft gevolgd die niet door de MBOG is erkend of een opleiding gevolgd in het buitenland en u denkt dat uw opleiding voldoet aan EQF 6 of hoger en geschikt is om lid te worden;

• Hebt u een EVC in Voeding en Diëtetiek middels andere (para) medische universitaire of Hbo opleidingen, inclusief een MBK van meer dan 40 ECT’s en nog op andere wijze kennis en aanvullende ervaring opgedaan in de orthomoleculaire geneeskunde; Zie EVC  en NCOI centrum mogelijk tot 31-12-2019.

Wij zien uw aanvraag en met redenen omklede motivatiebrief, CV en bewijsstukken graag tegemoet. Op basis van de toegestuurde documenten zal de MBOG beoordelen of u in aanmerking komt voor een ballotageprocedure. Als bijdrage in deze procedure wordt u vooraf een factuur van € 102,50 toegezonden. Na goedkeuring van het bestuur wordt definitief toegelaten tot de MBOG, echter afwijzing van een lidmaatschap n.a.v. dit gesprek is altijd nog mogelijk.


Diverse

• De MBOG verzorgt zelf geen opleidingen.

• De MBOG erkent door middel van accreditaties wel bij- en nascholingen, congressen, workshops, Webinars, seminars e.d. voor huidige leden. De MBOG behoudt zich het recht voor deze accreditatie te wijzigen en of uit te besteden aan derden.

• Sinds het behalen van welk (para) medisch én orthomoleculair diploma dan ook, dient u aan te kunnen tonen deze kennis middels  jaarlijkse bij- en nascholingen te hebben bijgehouden.

• Zorgverzekeraars passen jaarlijks hun voorwaarden aan. De meeste zorgverzekeraars erkennen momenteel de MBOG als beroepsvereniging en daarmee de behandelingen van onze leden. De MBOG en haar partners in het complementaire veld doen er alles aan om professionele zorg te waarborgen, bekend te maken, te erkennen, mede opdat zorgverzekeraars besluiten deze behandelingen te vergoeden. Tendens is echter dat er steeds minder vergoed wordt uit aanvullende verzekeringen. De MBOG leden voldoen aan de zorgverzekeraarseisen.

• Er zijn vele orthomoleculaire kennisaanbieders op vele niveaus in de markt. De MBOG juicht deze bekendheid en verspreiding van de orthomoleculaire kennis toe maar streeft als beroepsvereniging een hoogwaardig professioneel niveau na van specialisten werkzaam in het complementaire veld.

• De MBOG is een beroepsvereniging voor specialisten in chronische gezondheid. De MBOG vindt kennis van integrale geneeskunde, DNA, klinische PNI en complementaire natuurgeneeskunde passend in het kennisprofiel van haar leden.

• Eenmalige aanmeldingskosten bedragen € 102,50. Deze kosten bent u altijd kwijt. Licentie lid worden gaat per bestuursbesluit, u wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. U kunt naar aanleiding van het persoonlijke interview afgewezen worden.