Aanname beleid

Aannamebeleid per 01-01-2020

MBOG lid worden kan met een diploma van een (gelijkwaardig aan) Hbo opleiding in de Orthomoleculaire Geneeskunde van 240 ECT’s; erkend door SNRO.

HBO (Beroepsopleiding) Orthomoleculaire Geneeskunde

MBOG (licentie of student) lid worden kan per 01-09-2018 met een (gelijkwaardig aan) Hbo opleiding in de Orthomoleculaire Geneeskunde van 240 ECT’s.

Orthomoleculair Natuurgeneeskundig therapeut  met SNRO ACCREDITATIE Bachelor bij Evenwijs.

Sinds 1 september 2018 accepteert de MBOG alleen (beroeps) opleidingen gelijkwaardig aan een volledig Hbo/bachelor van in totaal 240 ECT's van opleidingsinstituten die door de SNRO zijn geaccrediteerd (accreditatie vindt plaats o.a. aan de hand van de door de MBOG gestelde beroepseisen).

Helaas is de gestelde overgangsperiode nog niet door alle opleiders gehaald. De MBOG zal de overgangsfase voor opleiders onder strikte voorwaarden verlengen tot 01-09-2024, dit betekent dat u als zorgverlener of student gemiddeld uiterlijk 2021 kunt starten met deze opleiding voor een mogelijk MBOG lidmaatschap. Hier worden momenteel afspraken met opleiders en accreditatie instellingen over gemaakt. De MBOG behoudt zich het recht voor deze accreditatie te wijzigen of uit te besteden aan derden. U blijft altijd persoonlijk verantwoordelijk voor uw studiekeuzes en deze geven nooit garantie op een lidmaatschap.

SNRO accreditatie nog in behandeling of nog in aanvraag.

De volgende opleidingen krijgen verlenging tot 01-09-2024 in verband met hun SNRO accreditatie aanvraag. Dit betekent dat wij studenten en afgestudeerden; afgesloten met diploma voorlopig uit coulance in behandelings aanvraag nemen zolang de SNRO accreditatie nog niet verleend is. Deze verlenging geldt alleen voor onderstaande opleidingen, dit betekent nog niet dat u automatisch lid wordt. Naast deze opleidingen beschikt u tevens over een WO/ Bachelor vooropleiding en voldoet u aan de medische voorwaarden middels een actieve Wet BIG beroep of MBK > 40 ECT's.

U kunt al wel student lid worden en genieten van een flink aantal voordelen zoals digitale kenniscentra en vakliteratuur, handig voor het schrijven review en of scripties en zo het behalen van een diploma.

Ortho Linea Beroepsopleiding Orthomoleculaire therapi

OPFG Orthomoleculair therapeut   

Natura Foundation opleiding therapeut in Klinische Psycho Neuro Immunologie 

BIOK.center  opleidingen Orthomoleculaire Voedingscoach Practitioner & Ortho-Biochemisch Nutritionist.

cPNI Europe opleiding therapeut in Klinische Psycho Neuro Immunologie ( tevens onder audit MBOG  i.v.m. nieuwe aanbieder)

Ballotage mogelijkheden

Wij nodigen wij u van harte uit om een ballotage verzoek te doen en bij te dragen aan de orthomoleculaire geneeskunde in Nederland.

Lees hier verder voor de mogelijkheden.

 

Aanmelden

U kunt het lidmaatschap als Licentie-lid of Student of het ballotageverzoek aanvragen door het invullen van het aanvraagformulier plus alle benodigde documenten digitaal te scannen en per mail te sturen naar secretariaat@mbog.nl

Uw aanmelding wordt  zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en kan 6 weken in beslag nemen. U wordt altijd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Na goedkeuring van het bestuur wordt u definitief toegelaten tot de MBOG, echter afwijzing van een lidmaatschap n.a.v. de eerste toetsing en of dit gesprek is mogelijk. 

Diverse

* De MBOG verzorgt zelf geen opleidingen.

* De MBOG erkent door middel van accreditaties wel zelf bij- en nascholingen, congressen, workshops, Webinars, seminars e.d. voor huidige leden. De MBOG behoudt zich het recht voor deze accreditatie te wijzigen en of uit te besteden aan derden.

* De MBOG erkent zelf geen beroepsopleidingen. Het accrediteren van volledige opleidingen gebeurt door SNRO. Middels het aannamebeleid MBOG geeft de MBOG aan wat passend is om tot een lidmaatschap te kunnen komen.

* Sinds het behalen van welk (para) medisch én orthomoleculair diploma dan ook, dient u aan te kunnen tonen deze kennis middels jaarlijkse bij- en nascholingen van gemiddeld minstens 1 dag per jaar te hebben bijgehouden.

* Zorgverzekeraars passen jaarlijks hun voorwaarden aan. De meeste zorgverzekeraars erkennen momenteel de MBOG als beroepsvereniging en daarmee de behandelingen van onze leden. De MBOG en haar partners in het complementaire veld doen er alles aan om professionele zorg te waarborgen, bekend te maken, te erkennen, mede opdat zorgverzekeraars besluiten deze behandelingen te vergoeden. Tendens is echter dat er steeds minder vergoed wordt uit aanvullende verzekeringen. De MBOG leden voldoen aan alle zorgverzekeraarseisen. MBOG leden voldoen aan alle wettelijke eisen.

* Er zijn vele orthomoleculaire kennisaanbieders op vele niveaus in de markt. De MBOG juicht deze bekendheid en verspreiding van de orthomoleculaire kennis toe maar streeft als beroepsvereniging een hoogwaardig professioneel niveau na van artsen en Hbo+ therapeuten werkzaam in het complementaire veld.

* Een opleidingsinstituut kan u nooit de garantie op een MBOG lidmaatschap geven. De MBOG is een onafhankelijke vereniging.

* De MBOG is een beroepsvereniging voor orthomoleculaire specialisten in chronische gezondheid. De MBOG vindt kennis van integrale geneeskunde, DNA, klinische PNI en complementaire natuurgeneeskunde passend in het kennis en beroepsprofiel van haar leden. 

* Eenmalige aanmeldingskosten bedragen € 102,50. Licentie lid worden gaat per bestuursbesluit, u wordt altijd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

* Wijzigingen voorbehouden *